Podmioty Grupy PBO Deweloper przywiązują dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Podmioty Grupy PBO Deweloper, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniają co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez stronę www. Grupy PBO Deweloper oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://pbodeweloper.pl jest Grupa PBO Deweloper, przez co należy rozumieć następujące spółki powiązane kapitałowo lub osobowo, a także podmioty powiązane:
a) PBO DEWELOPER LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres siedziby: Klonówiec 3F; 64-111 Lipno, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000615952, NIP: 6972323403, REGON: 364331315,
b) PBO DEWELOPER LTD POZNAŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres siedziby: Klonówiec 3F; 64-111 Lipno, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000615946, NIP: 6972323395, REGON: 364334325,
c) PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres siedziby: Klonówiec 3F; 64-111 Lipno, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000615956, NIP: 6972323426, REGON: 364331500,
d) PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres siedziby: Klonówiec 3F; 64-111 Lipno, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000416035, NIP: 6972305262, REGON: 302081714,
e) NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres siedziby: Klonówiec 3F; 64-111 Lipno, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000232178, NIP: 6972155035, REGON: 300041461,
f) NOWAK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO adres siedziby: Klonówiec 3F; 64-111 Lipno, NIP: 6971657355, REGON: 410360497.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również̇ z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres pbonowak@wp.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą̨, a w szczególności Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przy wypełnieniu formularza kontaktowego pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych i promocyjnych);
 • wykorzystania „cookies” („cookies” zostaną opisane w odrębnym punkcie) – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 1. adres e-mail,
 2. numer telefonu,
 3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego (np. imię).

 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).
5. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
6. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym, poza poniżej opisanym wyjątkiem.
7.Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

4. ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może przekazywać́ dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne, dostawcom oprogramowania, firmie hostingowej, firmie księgowej (którzy świadczą̨ usługi dla Administratora).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

5. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 • Staramy się maksymalnie ograniczać́ okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć́ miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również̇ czas potrzebny na usuniecie danych z kopii bezpieczeństwa.
 • Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą̨ się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą̨ jej rezultaty albo zasilą bazę̨ naszych klientów i będą̨ dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną̨ usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość́ nawiązania współpracy.
 • W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną̨ usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 • W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą̨ przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą̨ przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również̇ doliczyć́ okres 30 dni potrzebny nam na usuniecie ich z kopii bezpieczeństwa

 

5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać́ cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać́ nam wiadomość́ z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. PLIKI”COOKIES”

1.Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa– pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji– w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych – na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia prowadzenie przez nas działań remarketingowych na Facebooku. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.